Šajā lapā izmantojam sīkdatnes. Ja piekrīti, papildus obligātajām sīkdatnēm izvietosim arī sīkdatnes, lai analizētu mājaslapas apmeklējumu un rādītu pielāgotu reklāmu. Sīkdatņu politika
Lietošanas noteikumi

Noteikumos lietotās definīcijas

Karte – transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (digitālā tahogrāfa) karte (uzņēmuma digitālā tahogrāfa karte vai vadītāja digitālā tahogrāfa karte);
Konts – Lietotāja konts Sabiedrības interneta vietnē, kur Lietotājam pieejams Pakalpojums;
Lietotājs – juridiska persona (uzņēmuma digitālā tahogrāfa kartes īpašnieks) vai fiziska persona (vadītāja digitālā tahogrāfa kartes īpašnieks), kas ir noslēgusi šo Līgumu ar Sabiedrību par Pakalpojuma nodrošināšanu;
Līgums – šie lietošanas noteikumi, kas ir līgums starp Sabiedrību un Lietotāju;
Pakalpojums – Kartē esošās informācijas un datu attālināta augšupielāde un apstrāde, kā arī citi Sabiedrības piedāvātie pakalpojumi;
Sabiedrība – AS Mapon, reģ. Nr. 40003800531, juridiskā adrese: Ojāra Vācieša iela 6B, Rīga, Latvija, LV-1004.

1. Līguma priekšmets

1.1. Sabiedrība saskaņā ar Līguma noteikumiem par maksu sniedz Lietotājam Pakalpojumus. Pakalpojumi ir pieejami attālinātā veidā (izmantojot interneta pieslēgumu) un tie ir saistīti ar Kartes datu iegūšanu, apstrādi, uzglabāšanu, analīzi un atskaišu sagatavošanu.
1.2. Lietotājam pēc Līguma apstiprināšanas tiks izveidots Konts, kas tiek aizsargāts ar lietotājvārdu un paroli, ko Lietotājam ir aizliegts izpaust trešajām personām.
1.3. Lietotājs Kontā var augšupielādēt Kartes datus Sabiedrības noteiktā formātā un saņemt atskaites par Kartē saglabātajiem un sistēmā augšupielādētajiem datiem.

2. Norēķinu kārtība

2.1. Maksa par Pakalpojumiem ir norādīta Sabiedrības interneta vietnē. Lietotājam samaksa par Pakalpojumu ir jāveic vienā no interneta vietnē norādītajiem bezskaidras naudas norēķinu veidiem.
2.2. Lietotājam Pakalpojuma maksa ir jāveic priekšapmaksas veidā, un veiktā priekšapmaksa netiek atmaksāta. Ja Lietotājs nelieto Pakalpojumu par apmaksāto mēnesi vai izbeidz lietot Pakalpojumu pirms norēķinu perioda beigām, Lietotājam netiks veikta atmaksa.
2.3. Ja Lietotājs ir vadītāja digitālā tahogrāfa kartes īpašnieks, tad Lietotājam par Pakalpojumu ir jāveic priekšapmaksa par vienu mēnesi. Pēc samaksas veikšanas Lietotājam būs iespējams veikt datu augšupielādi un saņemt atskaites. Ja Lietotājs ir uzņēmuma digitālā tahogrāfa kartes īpašnieks, tad Lietotājam samaksa par Pakalpojumu jāveic pēcapmaksas veidā, un maksa tiek aprēķināta par katru kalendāro mēnesi, reizinot ar kopējo autovadītāju skaitu attiecīgajā kalendārajā mēnesī, kuru dati augšupielādēti Lietotāja kontā.
2.4. Ja Lietotājs Kontā ir reģistrējis un apstiprinājis norēķinu karti maksājumu veikšanai, tad Sabiedrībai ir tiesības ieturēt maksu no norēķinu kartes tādā apmērā, kādā Lietotājam ir jāveic maksājums Sabiedrībai.
2.5. Pēcapmaksas gadījumā vai, ja apstiprināto norēķinu karti nav iespējams izmantot maksājumiem (piemēram, kartē nepietiek līdzekļu, karte ir bloķēta), Lietotājam ir pienākums apmaksāt rēķinu ne vēlāk kā 10 dienu laikā no rēķina nosūtīšanas dienas.
2.6. Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji mainīt Pakalpojuma maksu. Izmaiņas stājas spēkā no to publiskošanas brīža Sabiedrības interneta vietnē un ir piemērojamas no nākamā maksājuma reizes.
2.7. Visi maksājumi ir uzskatāmi par veiktiem brīdī, kad Sabiedrība ir saņēmusi attiecīgo summu savā kontā.
2.8. Sabiedrība sagatavos un nosūtīs rēķinus elektroniski (bez paraksta) uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi vai tie var būt pieejami Lietotāja Kontā (Sabiedrības interneta vietnē).
2.9. Ja Lietotājs kavē saistību izpildi, tad Lietotājs maksā Sabiedrībai līgumsodu 0,1% apmērā no kavētās summas par katru kavējuma dienu līdz saistību izpildei. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Lietotāju no pienākuma pildīt uzņemtās saistības.
2.10. Ja Lietotājs noteiktajā termiņā un apmērā nav veicis samaksu par Pakalpojumu, tad Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji un bez brīdinājuma apturēt Pakalpojuma sniegšanu Lietotājam, tajā skaitā bloķējot Lietotāja Kontu, un/vai izbeigt Līgumu.

3. Piegāde

3.1. Sabiedrība uzsāk pasūtījuma apstrādi, kad Lietotājs ir samaksājis par preci(-ēm). Ja Lietotājas vēlas mainīt pasūtījuma detaļas, Lietotājam ir jāsazinās ar Sabiedrību 24 stundu laikā pēc maksājuma veikšanas. Pēc šī laika pasūtījumu var nebūt iespējams mainīt vai arī Sabiedrība drīkst prasīt noteiktu atlīdzību (pēc Sabiedrības ieskatiem).
3.2. Piegādes izmaksas un plānotais piegādes laiks ir norādīti mājaslapā pasūtījuma sadaļā un var tikt mainīti pēc Sabiedrības ieskatiem.
3.3. Sabiedrības preces ir paredzētas profesionālai lietošanai, tāpēc veiktajiem pasūtījumiem nav iespējams izmantot atteikuma tiesības.
3.4. Sabiedrība nodrošina tās pārdotajām precēm garantiju pret ražošanas defektiem (“Garantija”) 12 mēnešus no preču nosūtīšanas dienas (piegādes kurjeram) (“Garantijas laiks”) ar nosacījumu, ka par preces ir pilnībā apmaksātas. Ja vien likumā nav noteikts citādāk, garantijas termiņš nesākas no jauna, bet turpinās no sākotnējās dienas, ja Sabiedrība samaina preci garantijas ietvaros.
3.5. Garantija neattiecas (a) uz bojājumiem, kas radušies preču negadījuma, ļaunprātīgas vai nepareizas lietošanas, plūdu, ugunsgrēka, zemestrīces, nepareizas uzstādīšanas rezultātā, (b) uz bojājumiem, kas radušies preces darbības rezultātā, ja prece lietota veidā, kas nav bijis paredzēts, ( c) bojājumiem, ko radījušas iekārtas, kurā tiek ievietota prece (piem., transportlīdzekļi), (d) bojājumiem, kas radušies preču apkalpošanas (tostarp uzlabojumu un izmaiņu) rezultātā, ko veicis Sabiedrības nepilnvarots pārstāvis, (e) precēm, kas ir pārveidotas bez Sabiedrības rakstiskas atļaujas, lai mainītu preces funkcionalitāti vai iespējas, (f) preces kosmētiskiem bojājumiem, tostarp, bet ne tikai, skrāpējumiem, iespiedumiem un plastmasas plīsumiem pieslēgvietās, (g) ja prece nedarbojas slikta GPS vai GPRS savienojuma vai elektrības padeves vai tā trūkuma dēļ, (g) ja precei ir bojāti ražotāja sērijas numuri.

4. Pušu saistības

4.1. Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī pārstrādāt, mainīt, uzlabot, īslaicīgi apturēt Pakalpojumu, Kontu, interneta vietni.
4.2. Lietotājs ir informēts un piekrīt, ka visas darbības, kas veiktas Kontā, izmantojot tā lietotājvārdu un tam piešķirto paroli, ir saistošas Lietotājam un tiks uzskatītas par Lietotāja veiktām.
4.3. Pakalpojums tiek piedāvāts informatīvos nolūkos, tāpēc Sabiedrība nav atbildīga par iespējamiem jebkāda veida zaudējumiem, kas radušies vai var rasties Pakalpojumu sniegšanas rezultātā, tajā skaitā par iespējamām neprecizitātēm vai kļūdām.
4.4. Pakalpojums ir saistīts ar tehniskiem risinājumiem, tāpēc iespējami atsevišķi gadījumi, kad Pakalpojumu pieejamība var būt traucēta.
4.5. Lietotājam saskaņā ar Līgumu tiek piešķirta neekskluzīva un atsaucama licence programmatūras lietošanai. Lietotājam un jebkurai citai personai ir aizliegts bez Sabiedrības rakstiskas piekrišanas lietot programmatūru citādāk, nekā noteikts Līgumā.
4.6. Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji ierobežot termiņu, cik ilgu laiku Lietotāja dati tiks uzglabāti Sabiedrības sistēmā.
4.7. Visas intelektuālā īpašuma tiesības (tajā skaitā, bet ne tikai autortiesības, dizaina tiesības, preču zīmes u.c.) attiecībā uz Pakalpojumu, programmatūru, Sabiedrības interneta vietni un tajā izvietoto saturu pieder tikai un vienīgi Sabiedrībai. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona var tikt saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai var būt nodarīti Sabiedrībai un/vai trešajām personām. Kontā esošie Lietotāja dati pieder pašam Lietotājam.
4.8. Ja Lietotājam ir pretenzijas par Pakalpojuma kvalitāti, tad tam ir jāsniedz Sabiedrībai atbilstošs iesniegums, norādot Lietotāju identificējošu informāciju, kā arī iesnieguma pamatojumu. Iesniegums nosūtāms uz Sabiedrības juridisko adresi vai elektroniskā veidā uz e-pasta adresi info@tachogram.com.
4.9. Sabiedrība savā interneta vietnē nodrošina ar personas datu apstrādi un aizsardzību saistītu dokumentāciju (piemēram, privātuma noteikumus, datu apstrādes līgumu).

5. Beigu noteikumi

5.1. Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji izdarīt grozījumus un/vai papildinājumus Līgumā.
5.2. Sabiedrībai un Lietotājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu ar 30 dienu iepriekšēju brīdinājumu. Ja Lietotājs nepilda vai nepienācīgi pilda savas saistības pret Sabiedrību, tad Sabiedrībai ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusēji ar 5 dienu iepriekšēju brīdinājumu. Lietotājam ir pienākums ne vēlāk kā Līguma izbeigšanas dienā izpildīt visas maksājumu saistības pret Sabiedrību.
5.3. Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji un pēc saviem ieskatiem nodot šo Līgumu un/vai no tā izrietošās saistības jebkurai trešajai personai.
5.4. Līguma apstiprināšana un/vai Pakalpojuma lietošana apliecina Lietotāja piekrišanu šiem noteikumiem (Līgumam). Persona, kura apstiprina Līgumu, apliecina, ka tai ir visas tiesības uzņemties Līgumā noteiktās saistības.
5.5. Jebkurš strīds vai prasība, kas izriet no vai ir saistībā ar Līgumu (tajā skaitā ārpus līgumiskie strīdi vai prasības), tiek risināta Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (piekritību nosakot pēc Sabiedrības juridiskās adreses prasības celšanas brīdī).